Våra mål

Läroplanen
Som grund i vår verksamhet arbetar vi med Lpfö-18
Läroplan för förskolan hittar du på Skolverkets hemsida
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan

Höstterminen 2021

Tema


Naturens olika färger

Naturen är vår största inspirationskälla. Här finns plats för lekar, drömmar och fantasier,

alltså en plats för alla. Om man själv får välja när jag vågar undersöka och utforska med alla mina sinnen, ger det en trygghet och en samhörighetskänsla med naturen. Därför är det viktigt att vara lyhörd inför barnen, låta dem röra sig fritt, styra takten och för mig som vuxen att vara medutforskande och nyfiken på det som intresserar barnen. För äventyret ut i naturen går genom lust, glädje, sinnesupplevelser och lek. Därför har vi valt att arbeta med naturens olika färger. Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar :ll varje barns utveckling och lärande.

Målen anger inriktingen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande

Mål ur läroplanen LpFö 18

- Förskolan ska varje barn förutsättningar att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

- Förskolan ska varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa och förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar, erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

- Förskolan ska varje barn förutsättningar att utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik


Huvudfråga

Hur gör vi temat tydlig för barnen?


Varje grupp har Projekt och Metoder för att nå Huvudfrågan

I projektbeskrivningen för varje barngrupp beskriver pedagogerna metoder, syfte, bakgrund och mål. Flödet av barnens tankar och idéer tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet och blir grunden till olika föränderliga metoder. 

Vårt arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande