Pedagogisk inriktning

 Den pedagogiska verksamheten bygger på barnens intresse och behov. 

Den utgår från läroplanen för förskolan Lpfö 2018

Vi har ingen pedagogisk profilering däremot lägger vi stor vikt vid att alla barn ska bli sedda och att vi har roligt tillsammans. Vårt positiva förhållningssätt, våra gemensamma mål och värderingar gör oss till goda förebilder för barnen. Vi respekterar varandras olikheter och ser dem som tillgångar. Vi accepterar inte kränkningar, varken fysiska eller psykiska. Vi arbetar mycket med förhållningssätt; Hur säger man till varandra? Hur gör man mot varandra? Hur kan jag göra för att det ska kännas bra?

Grundsynen hos oss pedagoger är att alla barn är kompetenta. Vi uppmuntrar barnen att göra aktiva val och därmed öka tilltron till sin kompetens och förmåga. 

Dagen består av olika aktiviteter både planerade och spontana, här finns pedagoger med som lekande, stödjande och medforskande.  Vi pedagoger ger inte alltid färdiga svar, vi vill att barnen ska vara aktiva, utforskande, upptäckande, vilja prova på, ifrågasättande och försöka förstå själva och tillsammans.